خط تولید کود مرغی با توجه به ظرفیت بهره برداری و کیفیت جنس قطعات آن قیمت و هزینه ساخت  متغیری برای تولید کننده دارد. این دستگاههای تولید انواع کود شیمیایی یا کود ارگانیک مرغی برای کارگاه کوچک با تولید کم و یا حتی کارخانه بزرگ ساخته میشوند.
امروزه کشاورزان با توجه به اینکه کودهای ارگانیک نتیجه اثر بخشی زیادی دارد تمایل بیشتری نسبت به مصرف کودهای ارگانیک دارند.
همین موضوع نیز در خصوص سرمایه گذاری و راه اندازی خط تولید کود ارگانیک می تواند حائز اهمیت باشد