بمنظور تولید خوراک دام و طیور و آبزیان مواد اولیه باید بصورت پودر تهیه شود تا بتوان همه مواد را به راحتی باهم مخلوط کرد.
دستگاه آسیاب در ظرفیتهای مختلف و برای مصارف گوناگون ساخته میشود. دستگاه آسیاب بوسیله چکشهایی که در آن تعبیه شده اقدام به آسیاب کردن مواد میکند.
هر چه ظرفیت دستگاه بالا باشد طبیعتا تعداد چکشها نیز بیشتر خواهد بود و به موازات آن از الکترو موتور قوی تر نیز باید استفاده شود.
استفاده از دستگاه آسیاب با کیفیت و متناسب با ظرفیت میتواند در راندمان و خروجی کار تاثیر قابل توجهی داسته باشد.