دستگاه پرس پلت در دو نوع گیربکسی و تسمه ای طراحی و ساخته میشود.
دستگاه پلت گیربکسی نسبت به نوع تسمه ای بسیار قدرتمند میباشد و با توجه به نوع ظرفیت و خروجی خط تولید، طراحی و ساخته میشود.
قدرت انتقال در دستگاه پلت گیربکسی توسط گیربکسهای تعبیه شده در دستگاه بوده و در نوع تسمه ای توسط تسمه ها نیرو منتقل میشود.
از دستگاه پلت گیربکسی در خطوط تولید با ظرفیتهای بالا استفاده میشود.