دستگاه گرانول ساز در خط تولید کود وسیله ای بسیار کاربردی و مهم میباشد.
دستگاه گرانول ساز در دو مدل صفحه ای و تونلی طراحی و ساخته میشود که عملکرد هر دو دستگاه یکسان میباشد اما به لحاظ شکل دستگاه با یکدیگر متفاوت میباشند.
دستگاه گرانول ساز در ظرفیتهای مختلف برای خطوط مختلف تولید انواع کودها طراحی و ساخته میشود.
وظیفه اصلی دستگاه گرانول ساز تبدیل مواد پودری به گرانول در اندازه های مختلف و دلخواه میباشد.
دستگاه گرانول ساز توسط الکترو موتور ها و گیربکسهای مخصوص کار میکنند .