کود سه بیست NPK جز آندسته از کودهایی ست که به خاطر بهره مندی از تمامی عناصر ضروری و غیرضروری به صورت یکسان خواص فراوانی دارد، و تقریبا برای تمامی گیاهان باغی، زراعی و گلخانه مصرف میشود.