کود مایع مرغی به روش مختلف تولید میشود و نحوه مصرف آن نیز متفاوت است. یک روش اینست که کشاورزان کود مرغی خام را در استخر آب ریخته و به اصطلاح خودشان شیره کشی میکنند. این نحوه تولید کود غلط بوده و کود مایع مرغی باید در کارخانه زیر نظر متخصص، با خط تولید مناسب و مدرن، تولید شود.