کود مرغی فرآوری شده به شکل های مایع و جامد با مدل گرانوله و پلیتی هستند. نحوه مصرف کود مایع همزمان با آبیاری یا محلول پاشی است و کود مرغی پلیتی را برای درختان چالکود کرده یا برای زراعت در خاک می پاشند.