قیمت هر کیلو کود مرغی فله در شهرهای مختلف ایران، مثل اصفهان که برای کمپوست قارچ اتفاده می کنند چقدر به فروش میرسد.