کود مرغی مایع به نسبت دیگر کودهای کامل، قیمت ارزان و اثر بخشی بالایی دارد. مقدار مصرف کود مایع مرغی در هکتار بین 15 تا 20 لیتر برای هر دوره آبیاری می باشد که البته هر چه نیاز گیاه بیشتر باشد، دوره های کود دهی را میتوان از 3 تا 5 مرتبه تکرار کرد.

کود مرغی مایع ویژه

آیا کودهای مرغی مایع در روند کشاورزی می‌تواند تاثیرات قابل قبولی به همراه داشته باشد؟ عمده کشاورزی ها در زمان رشد محصول ... ادامه مطلب