کود هیومیک اسید آمریکایی انواع پودری و مایع را دارد، نحوه مصرف آنها بدین گونه است که مایع را همزمان با آبیاری و با استفاده از دستگاه سمپاش میتوان استفاده کرد. نوع پودری کود هیومیک هم مصرف خاکی و هم آبی قابل مصرف است.