کود هیومیک اسید ارگانیک کودی عاری از هرگونه مواد شیمیایی می باشد و به خاطر اصلاح کردن بافت خاک در هر زمان میتوان از این کود مصرف کرد و نتیجه مثبت آن را روی خاک و محصول دید.