کود هیومیک اسید خارجی از نوع هلندی، اسپانیایی، بلژیکی و امریکایی به فور یافت میشود. برای کود اسید هیومیک زمان مصرف خاصی تعریف نمیشود، چرا که تاثیر مهم آن روی خاک بوده و هرگاه مورد استفاده قرار بگیرد پرفایده است.