کود پلیت مرغی در بازار با قیمت های مختلف برای مشتریان ارائه میشود. مهم تری علت این تفاوت قیمت آنالیز و ترکیبات کودی به کار رفته در کود پلیت مباشد.