یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی در حوزه کشاورزی و دامداری استفاده از دستگاه خشک کن میباشد.
دستگاه خشک کن در مدلهای مختلف و ظرفیتهای گوناگون طراحی و ساخته میشود.
برخی خشک کن ها برای خشک کردن علوفه دام و برخی هم برای خوراکهای مربوط به دام و طیور و بعضی خشک کن ها برای خشک کردن کودها مورد استفاده قرار میگیرد.
از دستگاه خشک کن در خطوط تولید خوراک دام و طیور و آبزیان نیز مورد استفاده قرار میگیرد.