امروزه استفاده از مواد بصورت پلیت در صنعت تولید دام و طیور بسیار رواج پیدا نموده است.
پلت دارای فواید بسیار زیادی میباشدکه میتوان به هضم آسان و ترکیب همه مواد و افزودنیهای لازم به خوراک اشاره نمود.
بمنظور ساخت پلت تهیه دستگاه پلیت زن بسیار مهم میباشد. از اینرو بمنظور خرید دستگاه پلت زن با کیفیت و ظرفیت مناسب از مراکز شناخته شده تهیه نمایید.
دستگاه پلت زن در ظرفیتهای گوناگون و با کیفیتهای متفاوت در بازار وجود دارد
دستگاه پلت زن در دو نوع تسمه ای و گیربکسی طراحی و ساخته میشود.